FNs globala hållbarhetsmål

Hållbarhet är själva kärnan i RWMTs verksamhet och har även varit en förutsättning för att få miljötillstånd runt om i världen. Samarbete mellan civilsamhället, forskare och näringslivet är nyckeln till att nå FNs hållbarhetsmål och vi ser vår roll i den privata sektorn som avgörande för att stödja initiativen.

Ingen ska lämnas utanför

De 193 medlemsländerna i FN enades om 17 globala mål för att skapa en bättre värld till 2030. Dessa 17 mål och 169 delmål är det mest ambitiösa avtalet om hållbar utveckling som någonsin antagits.

Robert Wilson Marine Technologies (RWMT) är stolt över att ansluta sig till de företag som arbetar för att uppnå dessa globala mål, bygga på devisen "ingen ska lämnas utanför".

Vi gör detta för planetens framtid, men även för att hållbart företagande är en stor konkurrensfördel när nationer och statliga myndigheter försöker identifiera och ta itu med de miljöfaror som har byggts upp under decennier.

Vi har identifierat fem av hållbarhetsmålen där vi som företag kan bidra mest.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

Varför
De flesta länder, särskilt fattiga länder, saknar sjukvårdsinrättningar, utrustning och vårdpersonal för den stigande efterfrågan. Covid-19 har bromsat eller vänt decennier av förbättringar inom det globala hälsoarbetet.
Att säkerställa hälsosamma liv för alla kräver ett starkt engagemang, men fördelarna överväger kostnaden. Friska människor är grunden för sunda ekonomier.
Besök globalgoals.org för att lära dig mer

Vad vi gör
RWMT planerar att etablera lokala hälsokliniker i de områden där vi är baserade under lång tid. Klinikerna kommer att vara bemannade av internationella volontärer och erbjuda kostnadsfri hälsovård för lokalsamhället.

Delmål
Delmål 3.C – Öka finansiering och personal till utvecklingsländers hälso- och sjukvård

Globalt mål 3

Mål 4 – God utbildning för alla

Varför
Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle. Utbildning hjälper till att minska ojämlikheter och nå jämställdhet och är avgörande för att främja tolerans och skapa fredliga samhällen. Under det senaste decenniet har stora framsteg gjorts för att öka tillgången till utbildning på alla nivåer, särskilt för flickor. Trots det saknade omkring 258 miljoner barn och ungdomar tillgång till utbildning i 2018 — nästan en femtedel av världens barn i den åldersgruppen.
Besök globalgoals.org för att lära dig mer

Vad vi gör
RWMT arbetar för att förbättra utbildningen på de platser där vi är baserade under längre tid. Vi gör det genom att sponsra lokala skolor och genom vårt volontärprogram.

Delmål
Delål 4.1 – Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet

Mål 4

Mål 6 – Rent vatten och sanitet

Varför
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.
Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.
Besök globalgoals.org för att lära dig mer

Vad vi gör
RWMT hjälper till att lokalisera och identifiera farligt avfall som har dumpats i havet, men som kan bärgas. Detta minskar risken för spridning av miljöföroreningar i vattendrag, sjöar och hav. RWMT:s hållbara teknologi för scanning av sedimentlagren har lett till långsiktiga samarbeten för att kartlägga och skydda de marina ekosystemen som omger Galápagosöarna.

Delmål
Delål 6.6 – Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Globalt mål 6

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Varför
En hållbar ekonomisk tillväxt kan driva framsteg, skapa anständiga jobb för alla och förbättra levnadsstandarden.
Anständigt arbete innebär möjligheter för alla att få arbete som är produktivt och ger en skälig inkomst, trygghet på arbetsplatsen och socialt skydd för familjer, bättre möjligheter till personlig utveckling och social integration. En brist på anständiga arbetsmöjligheter, otillräckliga investeringar och underkonsumtion leder till en urholkning av det grundläggande sociala kontraktet som ligger bakom demokratiska samhällen: att alla måste få ta del av utvecklingen.
Besök globalgoals.org för att lära dig mer

Vad vi gör
RWMT strävar efter att skapa produktiva arbetstillfällen i de lokala samhällen där vi arbetar under längre tid. Vårt mål är att minst 50 procent av personalen ska anställas lokalt. Vi erbjuder löner på samma nivå som, eller högre än, den genomsnittliga lokala lönen.

Delmål
Delmål 8.5 – Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

Globalt mål 8

Mål 14 – Hav och marina resurser

Varför
Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. De är världens största ekosystem, hem för nästan en miljon kända arter och innehåller en enorm outnyttjad potential för vetenskapliga upptäckter. Men trots havens avgörande betydelsen har årtionden av överfiske, försurning, gifter och föroreningar lett till att haven idag mår sämre än någonsin. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem.
Besök globalgoals.org för att lära dig mer

Vad vi gör
RWMTs icke-invasiva teknik att undersöka bottensediment gör att vi undviker att skada den marina miljön genom att gräva eller provborra i bottensedimentet. Vår förmåga att skanna havsbotten på ett hållbart sätt har lett till fleråriga samarbeten för kartlägga och skydda de marina och kustnära ekosystemen som omger Galápagosöarna.

Delmål
Delmål 14.1 – Minska föroreningarna i haven
Delmål 14.2 – Skydda och återställ ekosystem
Delmål 14.5 – Bevara kust- och havsområden
Delmål 14.A – Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav

Globalt mål 4

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för att lära dig mer om RWMT och vårt hållbarhetsarbete.